Notári môžu vykonávať nasledovné činnosti:

  • spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch,
  • súdny komisár  v dedičskom konaní
  • osvedčovanie právne významných skutočností,
  • konanie vo veciach notárskych úschov,
  • úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov,
  • vykonávanie funkcie mediátora,
  • poskytovanie právnych rád,
  • spisovanie iných listín,
  • vykonávanie správy majetku fyzických a právnických osôb a ich zastupovanie v súvislosti so správou ich majetku,
  • zastupovanie v katastrálnom konaní.

Notári svojím postavením a svojou činnosťou dbajú o usporiadanie a istotu v právnych vzťahoch a pomáhajú predchádzať sporom.

Pri výkone svojej činnosti postupujú notári nestranne a nezávisle. Sú viazaní Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ďalšími zákonmi. Pri výkone notárskej činnosti majú notári postavenie verejného činiteľa. Vykonávanie notárskej činnosti je výkonom verejnej moci. Výkon notárskej činnosti je nezlučiteľný s podnikaním ani s inou zárobkovou činnosťou.

Notár a jeho činnosť je upravená v Zákone Slovenskej národnej rady č. 323/92 Zb. zo 6. mája 1992 o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov. Notár sa spravuje aj Etickým kódexom notára a internými normami Notárskej komory SR.

Print Friendly, PDF & Email