Darovanie majetku

Najväčšiu radosť zvyčajne mávame, ak niekoho obdarujeme. Nie vždy sa ale dar stretne s radosťou aj v okolí ďalšieho príbuzenstva. Závisť dokáže rozhádať zvyšok rodiny a spôsobiť veľké problémy nielen darcovi, ale aj obdarovanému. Najväčšie problémy vznikajú v situáciách ak o dare vyššej finančnej hodnoty zvyšok rodiny nevie a novinku sa dozvie až po smrti darcu. Ešte komplikovanejšia je situácia, ak o darovaní neexistuje žiadny úradný záznam. Notár vám poradí ako po smrti darcu dokázať, že darca Vám dar naozaj dal a ako sa vyhnúť nepríjemným situáciám.

Treba však skonštatovať, že je vždy výslovne na vôli darcu, či a komu svoj majetok daruje, bez toho aby do jeho vôle ktokoľvek zasiahol!

Notárska zápisnica je prevencia

V prípade, ak sú predmetom darovania hnuteľné veci ako napríklad umelecké diela, šperky, knihy, či starožitnosti, zákon hovorí, že písomný záznam o darovaní nepotrebujete. Notári však poznajú stovky prípadov, keď chýbajúci písomný záznam o darovaní mal za následok rozhádanie rodiny a súdnu dohru. Iná je situácia pri nehnuteľnostiach ako sú byty, či domy alebo pri peňažných daroch. Vtedy zákon vyžaduje písomný zápis o darovaní – teda darovaciu zmluvu spísanú u notára.

Čo nie je na papieri, akoby ani nebolo

Darovacia zmluva chráni obe strany, a preto by sa mala stať súčasťou každého väčšieho daru. Ide o obojstranný právny úkon, ktorý je neplatný v prípade, ak sa má plniť až po darcovej smrti. Darca je povinný pri ponuke daru upozorniť na závady, o ktorých vie. Inak má obdarovaný právo dar vrátiť. Toto právo platí len vtedy, ak ide o chyby, ktoré mal predmet daru pri darovaní, nie v prípade závad, ktoré sa vyskytli neskôr. Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Zmluva musí spĺňať náležitosti určené zákonom. Ak chcete mať právnu istotu, spíšte notársku zápisnicu, ktorá je verejnou listinou. Navštívte notára, aby ste sa vyhli budúcim problémom.

Print Friendly, PDF & Email