Závet

 Slovenský právny poriadok pozná dedenie zo zákona, závetu, alebo z obidvoch dôvodov.

Najlepším riešením, ktorým sa akceptuje posledná vôľa zomrelého, je závet. Závet  (testament) je právny úkon, v ktorom poručiteľ ustanoví dediča, poprípade určí ich podiely, alebo vecné práva, ktoré im majú pripadnúť.

Ak ste sa rozhodli spísať závet, mali by ste myslieť na formality, ktoré musí spĺňať, aby bol platný. Okrem toho, že disponovať môžete len so svojím majetkom, nemôžete v poslednej vôli zabudnúť na tzv. neopomenuteľných dedičov, ktorými sú deti a vnuci poručiteľa. Taktiež nemôžete dedičovi prikázať, ako má s dedičstvom naložiť. Najlepšie je obrátiť sa na notára, ktorý je odborne spôsobilý poskytnúť užitočné rady, ale aj pomôcť pri samotnom zostavení závetu. Notár zabezpečí, aby bol závet platný a nenapadnuteľný v prípade budúcich sporov. Notárska zápisnica je verejná listina, ktorá má vyššiu dôkaznú silu ako akékoľvek iné zmluvné dohody.

Ako napísať závet?

a)     Rukou: Závet môže byť napísaný a podpísaný vlastnou rukou. Nazývame ho holografný závet. Musí obsahovať dátum a vlastnoručný podpis. Nemusí byť podpísaný svedkami. Je dobré rodinu informovať, že závet existuje a kde sa nachádza. Ak sa po vašej smrti včas nenájde, nasleduje dedenie zo zákona, akoby závet neexistoval. Pri závetoch platí 3-ročná premlčacia doba. Najrozumnejšie je uložiť závet v Notárskom centrálnom registri závetov, ktorý vedie naša Notárska komora.

b)    Na písacom stroji: Testament môžete napísať aj na písacom stroji alebo počítači, ale v tom prípade musí byť podpísaný pred dvoma svedkami, ktorí v ďalšej listine  dosvedčia, že ide o prejav vašej poslednej vôle. Nezabudnite aj na vlastný podpis a dátum, inak je závet neplatný.

c)     Osobitá forma závetu: Ak je pisateľ závetu v zlom zdravotnom stave, nevidiaci, nepočujúci, nemôže písať, alebo čítať, hovoríme o osobitej forme závetu. Prítomní musia byť traja svedkovia, pred ktorými sa nahlas prečíta text závetu, ktorý oni svojim podpisom potvrdia. V závete musí byť uvedené, kto listinu napísal a prečítal. Svedkami závete môžu byť len osoby spôsobilé k právnym úkonom, ďalej to nesmú byť osoby nevidomé, nepočujúce, nemé a tie ktoré nepoznajú jazyk, v ktorom sa závet vyhotovuje. Taktiež nesmie byť svedkom zákonný dedič a jemu blízke osoby.

d)    Formou notárskej zápisnice: Testament môže mať formu notárskeho zápisu, ktorého výhodou je možnosť právneho poradenstva ako aj povinná registrácia závetu v Notárskom centrálnom registri závetov, ktorý je prepojený v rámci celého územia Slovenska a vďaka ktorému si môžete byť istý, že závet sa pri prejednávaní dedičstva objaví (súdny komisár je povinný tento register lustrovať). Počas života poručiteľa nemôže žiadna iná osoba do závetu nahliadnuť. Za formálne a obsahové náležitosti zodpovedá notár.

Vzhľadom na závažnosť tohto právneho aktu, Notárska komora občanom odporúča poveriť spísaním závetu ktoréhokoľvek notára na území SR podľa výberu účastníka.

Zrušenie závetu

Nemusíte mať obavy, ak sa situácia a vzťahy v rodine zmenia. Závet sa dá zrušiť, buď neskoršie vydaným závetom, odvolaním závetu, alebo zničením listiny (s výnimkou notárskej zápisnice).

Dedenie dlhov

Nemali by ste zabúdať, že dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli spolu s dedičstvom. Ak je dedičov viac, delia sa pomerom získaného majetku. Ak je dedičstvo predlžené, teda dlhov je viac ako majetku, môžu sa dediči s veriteľmi dohodnúť, že im dedičstvo prenechajú na úhradu dlhov. Takúto dohodu musí schváliť súd.

Print Friendly, PDF & Email