Manželstvo

 Notár je predstaviteľom verejnej moci, ktorý nesie plnú zodpovednosť za všetky notárske úkony. Ak chcete mať istotu, dostať odpovede na právne a daňové otázky súvisiace s manželstvom a majetkom a v budúcnosti sa nedostať do problémov, obráťte sa na notára. Pomôže vám nielen s manželskými zmluvami, rozšírení alebo zúžení zákonom stanoveného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov, poradí ohľadom bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ale profesionálne rady dostanete aj v prípade darovaniazávetu, vyporiadania dedičstva, či vydedenia.

Notárska zápisnica ako predmanželská zmluva

Na Slovensku zatiaľ neexistuje inštitút predmanželskej zmluvy. To ale neznamená, že si svoj majetok nemôžete ochrániť. Rovnakú službu vám urobí notárska zápisnica, ktorá určí rozsah spoločného a individuálneho majetku formou bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). BSM vzniká automaticky uzavretím manželstva a zvyčajne sa týka všetkých vecí, ktoré manželia získajú počas manželstva. Výnimkou sú zdedené predmety a dary, ktoré slúžia osobnej potrebe alebo pri výkone povolania jedného z manželov. Manželia sa však u notára môžu dohodnúť, komu pripadnú hnuteľné veci a nehnuteľnosti v prípade rozvodu. Rozdiel oproti predmanželskej zmluve je v tom, že takáto zmluva sa dá spísať iba po uzavretí sobáša.

Zmena manželských dohôd – zúženie a rozšírenie BSM

V prípade, ak u notára spíšete notársku zápisnicu o úprave BSM, nemusíte mať žiadne obavy. Počas trvania manželstva ju môžete kedykoľvek upraviť, zmeniť, či dokonca zrušiť.

V praxi sa najčastejšie vyskytujú požiadavky na zúženie BSM manželov najmä vtedy, ak jeden z manželov začne podnikať, alebo pri zakúpení nehnuteľnosti za peniaze len jedného z nich. V takýchto prípadoch s vami notár spíše notársku zápisnicu, kde budú na základe dohody z BSM vyňaté veci, ktoré by doň inak patrili. K zúženiu BSM však nesmie dôjsť do takej miery, že by toto spoluvlastníctvo prestalo existovať.

Rozšírenie BSM naopak znamená, že do spoluvlastníctva budú na základe dohody patriť aj také veci, ktoré by inak patrili do výlučného vlastníctva iba jedného z manželov. Ide napríklad o veci získané daromdedením, nehnuteľnosti získané v reštitúcii, veci osobnej povahy, alebo veci ktoré slúžia na výkon povolania jedného z manželov.

Ďalšou možnosťou, ktorú ponúka notársky úrad, je vyhradenie vzniku bezpodielového spoluvlastníctva manželov ku dňu zániku manželov. Znamená to, že počas manželstva môžu muž i žena nadobúdať, ale aj predávať majetok individuálne, bez súhlasu partnera. Ak však dôjde k rozvodu, vyčísli sa hodnota ich spoločného majetku ku dňu zániku manželstva a suma sa delí na polovicu. Táto forma je výhodná najmä pre tie manželstvá, kde sú manželia od seba finančne nezávislí alebo obaja podnikajú a potrebujú voľnosť pri nakladaní so svojím majetkom. Takéto dohody musia mať formu notárskej zápisnice, inak by neboli platné.

Zánik BSM  a jeho vyporiadanie

Spoluvlastníctvo manželov zaniká smrťou jedného z nich, rozpadom manželstva, ale aj počas neho, ak tak rozhodne súd. Dôvody môžu byť viaceré. Napríklad ak by ďalšia existencia BSM odporovala dobrým mravom, prejavil sa alkoholizmus alebo iná nebezpečná závislosť jedného z manželov, zadlžovanie, či nehospodárne nakladanie s financiami. Pokiaľ je na majetok jedného z manželov uvalený trest prepadnutia majetku alebo uvalený konkurz, druhý z manželov môže požiadať súd o zrušenie BSM.  Ak raz zanikne BSM počas trvania manželstva, môže sa obnoviť len rozhodnutím súdu a to na návrh jedného z manželov. Po skončení manželstva si manželia musia do 3 rokov  rozdeliť majetok. Ak túto lehotu nestihnú a nedohodnú sa, alebo nepodajú návrh na súd, hnuteľné veci a nehnuteľnosti prechádzajú do podielového spoluvlastníctva, veci osobnej povahy, ktoré patria príslušnému manželovi prechádzajú do vlastníctva jemu. Do BSM patria aj dlhy a pohľadávky, ktoré vznikli počas trvania manželstva  Ak by napríklad mal jeden z manželov nevyrovnané záväzky, veritelia sa môžu domáhať ich uspokojenia aj z majetku druhého z manželov. Obligatórnosť notárskej zápisnice o dohode má dôležitý význam. Existencia dohody o zúžení BSM vo forme verejnej listiny  (zápisnice) presúva dôkazné bremeno na toho, kto popiera jej obsah, a súčasne zamedzuje manželom (jednému z nich) popierať voči tretej osobe, že k uzavretiu takej dohody došlo.

V záujme právnej istoty si nechajte takéto zmluvy spísať u notára. Notár ako štátom poverená osoba dbá na to, aby pred ním uzatvorená zmluva bola nestranná a mala vysokú právnu istotu aj pre prípad budúcich sporov. Poplatok za spísanie zápisnice stanovuje vyhláška a pri jeho určení sa vychádza z ceny predmetu notárskeho úkonu.

Print Friendly, PDF & Email