Vydedenie

Právne dôvody vydedenia určuje § 469a Občianskeho zákonníka nasledovne:

a)     Ak sa dedič správa v rozpore s dobrými mravmi a neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch.

b)    Neprejavuje o poručiteľa záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať.

c)     Bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka.

d)    Vedie trvalo neusporiadaný život.

Vydediť svojho príbuzného môžete formou listiny o vydedení, ktorá musí mať formu potrebnú pre závet. Najlepšie vám ju vypracuje notár. Musí obsahovať presný dátum a okruh vydedených osôb a váš vlastnoručný podpis. Dôvod vydedenia musíte  uviesť čo najkonkrétnejšie.

Dedičský podiel vydedenej osoby nadobudnú rovnakým dielom jej deti. Ak sa má vydedenie vzťahovať aj na deti vydedeného potomka, musí sa to v listine o vydedení presne uviesť. Ak sa situácia zmení a vzťahy sa napravia, poručiteľ môže počas svojho života rozhodnutie o vydedení zmeniť. Zrušiť rozhodnutie o vydedení môže (s výnimkou notárskej zápisnice) aj zničením listiny obsahujúcej vydedenie.

Je potrebné, aby si osoba, ktorá chce niekoho vydediť dôsledne premyslela a uvedomila účinky tohto svojho rozhodnutia, preto je v takom prípade najlepšie požiadať o radu notára.

Print Friendly, PDF & Email