Prečo vytvorením zmluvy poveriť notára?

Ten kto je trochu šikovnejší si dokáže v dnešnej dobe nájsť na internete hocijaký vzor zmluvy a upraviť si ho pre svoje potreby. Potom stačí zájsť za notárom, alebo matričný úrad overiť podpis a náklady sa zmenšia na minimum, ale je to naozaj tak?

Problémom môže byť už len to, že nemá v rukách verejnú listinu, ale len zmluvu s overeným podpisom. Čiže listinu súkromnú. Notár sa však nemôže zaručiť za údaje uvedené v tejto zmluve, iba potvrdí, že podpisy na zmluve sú platné.

Aký je rozdiel medzi listinou verejnou a súkromnou?

Rozdiel je v tom, kto berie za obsah zmluvy zodpovednosť! U verejnej listiny, čiže notárom spísanej, berie zodpovednosť notár, ktorý je zároveň pre prípad škody povinne poistený. Pri  súkromnej listine berú zodpovednosť za jej obsah zmluvné strany. Verejná listina sa považuje za autentický právny úkon, pravdivý a vyhotovený  v zmysle platného práva a notári sú štátom poverený spisovaním verejných listín.

Aké sú hlavné dôvody, prečo spísať zmluvu/dohodu u notára?

 • pri nehnuteľnostiach je poplatok za vklad na kataster 66€. Ak využijete služby notára a jeho elektronický podpis, viete si túto sumu znížiť na 18€
 • ak je vklad na kataster podaný notárom, lehota sa skráti z 30 na 20 dní
 • notár overuje totožnosť účastníkov zmluvy, čo je dôležité v prípade snahy účastníka o podvod falošnou identitou
 • zmluva sa uloží do notárskeho centrálneho registra zmlúv a je možné ju kedykoľvek porovnať napr. v prípade falšovania jej znenia
 • keďže sa jedná o verejnú listinu, ktorá má vyššiu dôkaznú silu a dôjde k súdnemu pojednávaniu, neplatnosť zmluvy musí jednoznačne preukázať ten, kto ju spochybňuje
 • vzhľadom na silu verejnej listiny je odmena zanedbateľná, najmä ak sa jedná o vysoké hodnoty majetku v zmluve
 • možnosť zmluvných strán dohodnúť sa na exekučnom titule, t.j. pri neplnení zmluvných záväzkov ma notárska zápisnica rovnocennú silu, ako súdne rozhodnutie a je teda možné si pohľadávku vymáhať priamo exekútorom
 • notár pôsobí ako nestranný arbiter dohôd a je teda povinný dbať o to, aby zmluva nebola jednostranne výhodná len pre jednu zmluvnú stranu
 • notár Vás zastupuje pri katastrálnom konaní a vybaví všetky úkony s tým spojené
 • notár je povinne poistený a zodpovedný za škody, ktoré zmluvným stranám môžu vzniknúť napr. podvodom. Zároveň zaňho ručí aj štát
 • notár je právnikom a je teda viazaný mlčanlivosťou
 • za spísanie zmluvy, môže odmenu zobrať iba notár, alebo advokát. Ak niekto iný zoberie za spísanie zmluvy odmenu, mohlo by sa to považovať za nedovolené podnikanie

Prečo kúpno – predajná zmluva u notára?

Keď kupujete, alebo predávate majetok vo väčšej sume (napr. dom, byt), mali by ste byť o to viac obozretný. Spísanie zmluvy so sebou prináša riziká, ktoré si tí menej znalí problematiky často neuvedomujú. Notár je právnik, ktorý Vám vie podstatné skutočnosti dopredu objasniť, vysvetliť a pripraviť zmluvu tak, aby spĺňala zákonné požiadavky a myslela aj na skutočnosti, ktoré nie sú laikovi úplne zrejmé ešte pred podpisom zmluvy. Notár zároveň disponuje možnosťami, ktoré pomáhajú eliminovať riziká, ako notárska úschova, exekučný titul atď. Ak Vám niekto dá do rúk hotovú zmluvu, ťažko ju nepovažovať za jednostranne výhodnú. Notár však pôsobí ako nestranný arbiter dohôd a pripraví ju tak, aby bola výhodná pre obidve strany.

Notárska úschova pri zmluvách

Pri kúpe a predaji hmotného a nehmotného majetku, môže dôjsť k situácii, keď kupujúci musí zaplatiť predávajúcemu, ale stále ešte musí prebehnúť nejaký čas na úkony, kým sa kupujúci stane vlastníkom daného majetku. Čiže v tom čase dochádza k nepríjemnej situácii, že predávajúci vlastní zaplatené peniaze a zároveň aj predávaný majetok. Kupujúci je úplne odkázaný na jeho čestnosť. Ak sa to predávajúci rozhodne zneužiť, kupujúcemu neostáva nič iné len sa obrátiť na súd.

Práve na taký účel sa dá využiť notárska úschova, kde sa notárskou zápisnicou napr. dohodne úschova peňažnej hodnoty majetku až do povolenia vkladu na katastri, alebo splní iná podmienka, na ktorej sa zmluvné strany dohodli. Ak sa daná podmienka splní notár vyplatí predávajúcu stranu, ak sa nesplní notár vráti peniaze späť kupujúcej strane.

Exekučný titul pri zmluvách

Ak sa pri kúpe dohodnete na splátkach a kupujúci po určitom čase prestane splácať splátky, neostáva Vám iné, ako obrátiť sa na advokáta, alebo priamo súd a prejsť celým súdnym procesom a poplatkami s tým súvisiacimi, kým budete mať súdne rozhodnutie a budete sa môcť konečne obrátiť na exekútora. Ak však spíšete zmluvu ako notársku zápisnicu s exekučným titulom, budete sa môcť, ak dôjde k takejto situácii, obrátiť priamo na exekútora.  Je to z dôvodu, že táto zmluva, ako verejná listina bude mať silu súdneho rozhodnutia.

Prečo darovacia zmluva u notára?

Notár Vám vie poskytnúť komplexné právne poradenstvo ohľadne darovania. Pri darovacej zmluve existujú riziká, ktoré Vám pred spísaním zmluvy notár vie vysvetliť. Napríklad:

 • darca, ak existujú nejaké zákonné dôvody, môže žiadať vrátiť dar
 • darovacia zmluva môže mať právne vady a z toho dôvodu môže byť právne spochybniteľná, alebo neplatná
 • hodnota daru jednému z detí sa môže pri dedičskom konaní započítať do dedičského podielu
 • ďalšie špecifiká o ktorých nemusí klient pred podpisom darovacej zmluvy vedieť, ale sú pre budúcnosť dôležité

Darovacia zmluva s vecným bremenom

Chcete darovať napr. dom potomkovi, ale chcete mať istotu, že v ňom môžete zostať bývať do konca života? Presne na taký účel sa dá vypracovať darovacia zmluva s vecným bremenom s ktorej znením Vám vie notár pomôcť. Notár Vám vie pomôcť aj so zrušením vecného bremena, alebo ho dodatočne zriadiť, alebo upraviť / doplniť darovaciu zmluvu.

Ďalšie zmluvy

Keďže notár je orgánom verejnej moci, ktorú štát poveril spisovaním verejných listín, môže spisovať aj ďalšie zmluvy. Medzi ne patria napr.:

 • zmluva o vecnom bremene
 • záložná zmluva
 • zmluva o kúpe prenajatej veci
 • zmluva o uloženej veci
 • mandátna zmluva
 • komisionárska zmluva
 • zasielateľská zmluva
 • zmluva o nájme
 • zmluva o sprostredkovaní
 • zmluva o obchodnom zastúpení
 • zmluva o tichom spoločenstve
 • atď.
Print Friendly, PDF & Email