GDPR

Tu poskytnuté informácie sú určené dotknutým osobám, aby mali informácie o spracovaní a ochrane svojich osobných údajov, ktoré sú spracovávané v informačnom systéme notárskeho úradu. Tieto osobné údaje sú na NÚ spracovávané v súlade so Zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon na OOÚ“).

Tu poskytnuté informácie spĺňajú požiadavky § 19 Zákona na OOÚ o rozsahu informácií, ktoré je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov od nej.

Kategórie dotknutých osôb

 1. účastníci notárskeho úkonu a ich zástupcovia, svedkovia úkonu a svedkovia totožnosti
 2. účastníci súdneho konania a ich zástupcovia
 3. účastníci rozhodcovského konania alebo mediácie
 4. klient

Spracúvanie a ochrana osobných údajov

 Prevádzkovateľ (notársky úrad)

 

 Meno a priezvisko:

 JUDr. Ľubica Timčová

 Adresa:

 075 01 Trebišov, M.R. Štefánika 2393/29

 IČO:

 31946038

 Telefón:

 +421 56 672 60 94

 E-mail:

 lubica.timcova@notar.sk

 Zodpovedná osoba

 

 Meno a priezvisko:

 JUDr. Ľubica Timčová

 Adresa:

 075 01 Trebišov, M.R. Štefánika 2393/29

 IČO:

 31946038

 Telefón:

 +421 56 672 60 94

 E-mail:

 lubica.timcova@notar.sk

 

 Účel spracúvania osobných údajov

 Právny základ

 

 Výkon notárskej činnosti

 spisovanie a vydávanie listín o   právnych úkonoch

 • Spracovávanie OÚ je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy,
 • Plnenie úlohy vo verejnom záujme,
 • Plnenie právnej povinnosti, zmluvy ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba
 
 

 osvedčovanie právne   významných skutočností

 
 

 konanie vo veciach notárskych   úschov

 
 

  konanie vo veciach notárskych   centrálnych registrov

 
 

 činnosť osvedčujúcej osoby

 

 Činnosť notára ako   súdneho komisára

 v konaní o dedičstve a v konaní   o  umorení listiny

 • Spracovávanie OÚ je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy,
 • Plnenie úlohy vo verejnom záujme
 

  Iná činnosť notára v   súvislosti s notárskou   činnosťou

 poskytovanie právnych rád

 • Súhlas dotknutej osoby
 • Spracovávanie OÚ je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy,
 • Plnenie úlohy vo verejnom záujme
 

 spisovanie iných listín
 

 

 správa majetku a zastupovanie v   súvislosti so správou majetku
 

 

 zastupovanie v katastrálnom   konaní

 

 Osobitná činnosť notára

 rozhodcovská a mediačná   činnosť

 • Súhlas dotknutej osoby,
 • Spracovávanie OÚ je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy
 

 Činnosť notára ako oprávnenej osoby vo vzťahu k Registru   partnerov verejného sektora

 • Súhlas dotknutej osoby,
 • Spracovávanie OÚ je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy
 

 Žiadosti o prijatie do zamestnania a životopisy

 • Súhlas dotknutej osoby,
 • Spracovávanie OÚ je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy
 

 

Príjemcovia a subjekty, ktorým sú osobné údaje poskytované

 1. účastníci notárskeho alebo súdneho úkonu a ich zástupcovia
 2. účastníci rozhodcovského konania alebo mediácie
 3. svedkovia úkonu a svedkovia totožnosti
 4. tlmočník, prekladateľ
 5. súdy
 6. súdny exekútor
 7. orgány činné v trestnom konaní
 8. orgány štátnej správy a verejnej správy
 9. iný notár (ak tento spisuje pokračujúca notársku zápisnicu)
 10. Notárska komora Slovenskej republiky
 11. systém ARERT (Združenie Európskej siete registrov závetov)
 12. orgány dohľadu nad notárskou činnosťou
 13. partner verejného sektora, spoločník partnera verejného sektora, člen dozorného orgánu partnera verejného sektora
 14. verejnosť (zverejnené údaje notárskych centrálnych registrov, zákonom nariadené zverejnené písomnosti)
 15. orgány finančnej správy
  Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie
 16. systém ARERT (v prípade lustrácie závetov v tomto systéme – realizuje sa prostredníctvom NK SR)
 17. v prípade žiadosti o právnu pomoc vo vzťahu k inej krajine
 18. pri používaní dátových úložísk mimo SR alebo EÚ (e-maily, upload súborov, …)

 

 Doba uchovávania osobných údajov

 pri výkone notárskej   činnosti

 • počas celej doby výkonu notárskeho úradu,
 • po zániku výkonu notárskeho úradu sa spisy, registre a úradná pečiatka notára odovzdávajú príslušnému súdu prvého stupňa (v obvode ktorého sa nachádzalo sídlo notára)

 pri inej činnosti notára v   súvislosti s notárskou   činnosťou

 pri osobitnej činnosti   notára – rozhodcovská   a  mediačná činnosť

 pri činnosti notára ako   oprávnenej osoby vo   vzťahu k Registru   partnerov verejného   sektora

 pri činnosti notára ako   súdneho komisára

 • spisy sa nachádzajú u notára až do právoplatného skončenia veci (s výnimkou prípadov, ak ich notár predložil inému orgánu, napr. súdu na účely rozhodovania o opravnom prostriedku) a po vykonaní úkonov, ktoré je notár povinný urobiť po právoplatnom skončení veci, sa spisy postúpia príslušnému súdu prvého stupňa,
 • zápisy v príslušných registroch Dnot a N, Nz sa uchovávajú počas celej doby výkonu notárskeho úradu

 pri žiadosti o prijatie do   zamestnania a životopisu

 počas doby výberového konania alebo do odvolania súhlasu so spracovaním osobných   údajov

 

Práva dotknutej osoby vo vzťahu k ochrane osobných údajov

 • Právo na prístup k svojim osobným údajom (§ 21 ZOOÚ)
 • Právo na opravu osobných údajov (§ 22 ZOOÚ)
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (§ 24 ZOOÚ)
 • Právo odvolať súhlas na spracovanie osobných údajov (§ 14 ZOOÚ)
 • Právo na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov podľa § 100 ZOOÚ

Práva dotknutej osoby vo vzťahu k ochrane osobných údajov, ktoré nie je možné uplatniť alebo iba v obmedzenom rozsahu

 • Právo na výmaz osobných údajov (§ 23)
 • Právo na prenosnosť osobných údajov (§ 26)
 • Právo namietať spracúvanie osobných údajov (§ 27)

Zákonnosť požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutej osoby

Poskytnutie osobných údajov v rozsahu:

 • meno a priezvisko, titul,
 • dátum narodenia, rodné číslo,
 • rodinný stav,
 • lokalita, adresa,
 • telefónne číslo, e-mail,
 • podpis,
 • číslo občianskeho preukazu

je zákonnou požiadavkou, t.j. dotknutá osoba je povinná zo zákona tieto osobné údaje poskytnúť.

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania

 • V prostredí NÚ nie je zavedené automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania v zmysle ZOOÚ.Viac tu: https://www.euronotar.sk/gdpr/

Print Friendly, PDF & Email