Čo je závet?

Závet (testament, posledná vôľa) je jednostranný právny úkon, ktorým fyzická osoba v predpísanej forme nakladá so svojim majetkom pre prípad smrti. Spísaním závetu môžete predísť sporom vo svojej rodine.

Prečo závet u notára?

V závete musia byť dodržané určité náležitosti, ktoré keď sa nedodržia, je neplatný. Notár Vám poskytne právne poradenstvo, čo a ako môžete závetom ošetriť podľa Vašich želaní a k Vašej spokojnosti. Závet spísaný formou notárskej zápisnice, bude verejnou listinou, ktorá má vyššiu dôkaznú silu, ako ktorákoľvek iná dohoda a všetko v ňom uvedené sa bude považovať za automaticky platné. Notár zabezpečí, aby bol závet platný a nenapadnuteľný. Závet notár uloží do centrálneho registra závetov, takže nemôže sa stratiť a pri dedení sa vždy použije, bez ohľadu na to, u ktorého notára bol vytvorený. Zároveň ho týmto nie je možné sfalšovať, alebo účelovo pozmeniť.

Čo je vydedenie?

Vydedenie je jednostranný právny úkon fyzickej osoby, v ktorom táto osoba svojmu potomkovi, alebo inému svojmu potencionálnemu zákonnému dedičovi zo stanovených dôvodov odoberie právo domáhať sa aj cez závet, svojho zákonného dedičského podielu, alebo jeho časti. 

Prečo listina o vydedení u notára?

Spraviť listinu o vydedení tak, aby bola platná a nenapadnuteľná, nie je jednoduché. Takáto listina býva často predmetom sporov a stáva sa, ak nie je odborne pripravená, že sa súdom preukáže ako neplatná. Preto sa odporúča spísanie listiny o vydedení formou notárskej zápisnice a tá, keďže je zároveň verejnou listinou, tak všetko v nej uvedené sa bude považovať za automaticky platné. Zároveň taká listina má vyššiu dôkaznú silu pred súdom a bremeno dokazovania neplatnosti bude na strane toho, kto napadne jej platnosť. Notár Vám zároveň poskytne právne poradenstvo ohľadom toho, ako je možné vyriešiť Vašu životnú situáciu vydedením a to zákonným spôsobom.

Závet s vydedením?

Pokiaľ potrebujete napísať závet a zároveň aj vydedenie, notár môže tieto dva úkony zahrnúť do jednej notárskej zápisnice.

Je možné závet, alebo vydedenie zmeniť, alebo zrušiť?

Ktokoľvek kto spísal závet ako notársku zápisnicu, alebo listinu o vydedení ich môže aj kedykoľvek zmeniť, alebo zrušiť.

Print Friendly, PDF & Email