Zraniteľné osoby

Starnutie populácie je celosvetovým problémom. So starobou často krát prichádza aj choroba a v mnohých prípadoch sa ľudia na sklonku života stanú bezvládnymi, neschopnými samostatného života a rozhodovania.

Vo väčšine krajín Európskej únie bol zavedený termín „zraniteľné osoby“. Ide o maloleté osoby, zdravotne postihnutých, tehotné ženy, staršie osoby, slobodných rodičov s maloletými deťmi a osoby, ktoré boli vystavené mučeniu, znásilneniu alebo iným závažným formám psychického, fyzického alebo sexuálneho násilia.

Starší ľudia, rodičia postihnutých detí, či inak zdravotne postihnutí by mali myslieť na budúcnosť a poradiť sa s notárom ohľadom uzatvorenia preventívnej plnej moci. Ide o právny akt, ktorým sa vo vyspelých demokraciách zabezpečujú pre prípad budúcej nespôsobilosti pre právne úkony. Na Slovensku zatiaľ takúto možnosť právny poriadok bohužiaľ neupravuje. Je snahou Notárskej komory SR zavedenie tohto inštitútu  preventívnej plnej moci v prospech občanov, pretože takto si môžete určiť svojho opatrovníka, rozhodnúť, kto má ako nakladať s vašimi peniazmi, kto sa postará o vašu lekársku starostlivosť, kto rozhodne o tom, aké lekárske vyšetrenia a úkony absolvujete, kto sa stane opatrovníkom vašich detí.

Spoľahnúť sa môžete na poradenstvo notára, ktorý vie, že v takýchto prípadoch sú najdôležitejšie individuálne riešenia a má skúsenosti so životnými situáciami, ktoré budete musieť vy, alebo vaša rodina riešiť. Na Slovensku zatiaľ existuje len legislatívny zámer Občianskeho zákonníka, kde sa v kapitole o zastúpení ráta s možnosťou, že fyzická osoba si dopredu zabezpečí svojho opatrovníka pre prípad budúcej nespôsobilosti pre právne úkony. Notár vie, na čo sa má pri tvorbe preventívnej plnej moci zamerať. V niektorých štátoch existuje centrálny register preventívnych plných mocí v ktorom sú vedené všetky notármi vyhotovené preventívne plné moci.  Ak štát upraví v tomto smere platnú legislatívu, Notárska komora SR je na zavedenie takéhoto registra v rámci svojho centrálneho informačného systému, plnohodnotne pripravená.

Rozhodnite sa sami, kým to niekto iný neurobí za Vás

V prípade, ak si sami v preventívnej plnej moci nezvolíte svojho opatrovníka, v prípade straty spôsobilosti na právne úkony tak urobí súd, ktorý vám ho určí. Stratíte tak akúkoľvek možnosť rozhodovania sami o sebe. Sami si určite, ako bude vyzerať vaša budúcnosť!

Print Friendly, PDF & Email