Notár

Notár je vždy pripravený kvalifikovane poradiť a pomôcť Vám vo vašich životných situáciách.

Notár je verejný činiteľ, ktorý je štátom určenou a splnomocnenou osobou vykonávať notársku činnosť a ďalšiu činnosť podľa Zák.č. 323/92 Zb., o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov. Výkon notárskej činnosti je výkonom verejnej moci.

Notára menuje a odvoláva minister spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorý vykonáva štátny dohľad nad činnosťou komory a notárov.

Notár je orgánom verejnej moci, ktorú štát poveril spisovaním verejných listín – listín s dôkaznou silou väčšou ako majú akékoľvek iné súkromnoprávne akty.  Notár koncipuje notárske listiny a vykonáva notárske úkony v rozsahu, ktorý mu dovoľuje Notársky poriadok a v súlade s Etickým kódexom notára a internými normami Notárskej komory SR.

Notár pomáha predchádzať sporom. Je nestranným arbitrom dohôd, ktoré sa pred ním uzatvárajú, je právnym poradcom strán, garantom slušnosti a istoty zmluvných vzťahov, jeho činnosť je výkonom preventívnej spravodlivosti v mene štátu.

Notár je poradcom rodiny, na ktorého sa môžete s dôverou obracať v majetkovoprávnych problémoch, v prípadoch usporiadania vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, pri dedičských konaniach a aj pri predchádzaní sporov v majetkovoprávnej oblasti.

Notár je v konaní o dedičstve súdom povereným komisárom na vykonanie úkonov o dedičstve. Dedičské konanie je súdnym konaním, notára poveruje príslušný súd podľa rozvrhu práce, dedičia  preto nerozhodujú o tom, ktorý notár prejedná dedičstvo.

Notár je aktívny v oblasti obchodného práva a jeho pomoc oceníte pri zakladaní, prevádzke, ale aj likvidácii obchodných spoločností. Ide o odborníka s vysokou odbornou spôsobilosťou, ktorý dôsledne uplatňuje právo, ale aj morálnou integritou a rešpektovaním najvyšších etických štandardov pri výkone odbornej praxe.

Notár je viazaný povinnosťou mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri výkone svojho povolania.

Print Friendly, PDF & Email