Prečo dohoda pri BSM u notára?

Notár je poradcom rodiny a nestranným arbitrom dohôd, ktorého ustanovil na tieto úkony štát. Preto sa manželia naňho môžu spoľahnúť, ako na kvalifikovaného právneho poradcu, ohľadne správy majetku pri bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Notár zároveň disponuje možnosťami, ktoré pomáhajú pri dohodách eliminovať riziká, ako napr. exekučný titul. Tieto dohody sa však musia spísať ako notárska zápisnica a teda len u notára.

Čo je BSM?

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov znamená, že všetok  majetok, ktorý manželia nadobudnú po uzavretí manželstva, je automaticky spoločný. Zjednodušene povedané, polovica majetku je manželova a polovica manželkina, bez ohľadu na to, kto financoval ktorú časť majetku. Sú však výnimky, kedy to neplatí:

  • pri dedení
  • pri darovaní
  • pri reštitúcii
  • keď sa jedná o veci, ktoré slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov

Pri týchto výnimkách majetok patrí iba jednému z manželov.

Čo je exekučný titul?

Exekučným titulom je notárska zápisnica, ktorá obsahuje právny záväzok a v ktorej je vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila. Ak sa napríklad pri vysporiadaní majetku po rozvode manželia dohodnú, že nehnuteľnosť bude patriť jednému z nich a druhej strane bude povinný splácať jej určitú hodnotu, tak sa spíše notárska zápisnica o exekučnom titule. V prípade, že povinná strana prestane splácať, bude sa môcť oprávnený obrátiť priamo na exekútora. Je to z dôvodu, že táto notárska zápisnica, ako verejná listina bude mať silu súdneho rozhodnutia.

Je možné uzatvoriť predmanželskú zmluvu?

Na Slovensku nie je možnosť uzatvoriť predmanželskú zmluvu, majetok však možno ochrániť po svadbe. Na tento účel môžete využiť dohody pri BSM, ktoré Vám notár pomôže vysvetliť a spísať. 

Aké dohody je možné uzatvoriť pri BSM?

  • zúženie BSM počas manželstva – ak chcete určitý majetok spadajúci do BSM, nadobudnúť do výlučného vlastníctva
  • rozšírenie BSM počas manželstva – ak potrebujete majetok, ktorý do BSM nespadá, pridať do BSM
  • vyhradenie vzniku BSM ku dňu zániku manželstva – ak chcete svoj majetok predávať, kupovať bez súhlasu manžela/manželky
  • o vysporiadaní BSM – po rozvode manželstva

Čo je zúženie BSM?

Požiadavky na zúženie BSM manželov sa vyskytujú najmä vtedy, ak jeden z manželov začne podnikať. Alebo pri zakúpení nehnuteľnosti za peniaze len jedného z nich. Alebo ak sa jedná o nesenie zodpovednosti za úver samostatne počas manželstva. Vtedy s Vami notár môže spísať notársku zápisnicu, kde bude na základe dohody z BSM vyňatý majetok, ktorý by doň inak patril. Zúženie BSM môžete uplatniť iba na majetok, ktorý ešte len idete nadobudnúť do vlastníctva, alebo za ktorý ešte len budete ručiť, alebo zodpovedať. Zúženie BSM sa používa aj ako preventívne opatrenie proti exekúcii z dôvodu dlhov manžela/manželky.

Čo je rozšírenie BSM?

Ak chcete, aby majetok, ktorý nespadá do BSM (získaný dedením, darovaním, reštitúciou, alebo vec slúžiacu osobnej potrebe, alebo výkonu povolania jedného z manželov) spadal do BSM, môžete spísať notársku zápisnicu o rozšírení BSM. Napr. ak jeden z manželov zdedí starý dom, ktorý chcete zrekonštruovať za pomoci spoločnej hypotéky, je rozšírenie BSM o tento dom pre Vás vhodným riešením.

 Čo je vyhradenie vzniku BSM až ku dňu zániku manželstva?

Počas manželstva sa môžu manžel i manželka dohodnúť a nadobúdať, ale aj predávať majetok individuálne, bez súhlasu partnera. Ak však dôjde k rozvodu, vyčísli sa hodnota ich spoločného majetku ku dňu zániku manželstva a suma sa delí na polovicu. Táto forma je výhodná najmä pre tie manželstvá, kde sú manželia od seba finančne nezávislí alebo obaja podnikajú a potrebujú voľnosť pri nakladaní so svojím majetkom.

Čo je vysporiadanie BSM?

Ak súd rozviedol manželstvo, je potrebné ho vysporiadať, najlepšie dohodou. Notár Vám v tom vie poradiť a vysporiadať majetok, pretože je štátom poverený nezávislý arbiter dohôd. Teda tak, aby boli obidve strany spokojné, pokiaľ existuje vôľa obidvoch strán dohodnúť sa.

Print Friendly, PDF & Email