Mediácia

Dohoda je najlepšie riešenie

Dohodnúť sa je vždy najvýhodnejšie pre všetky zúčastnené strany. Účastníci dedičského konania šetria svoj čas aj peniaze, keď sa dokážu dohodnúť za pomoci notára bez toho, aby o veci musel rozhodovať súd. Okrem toho môžu súdne spory v niektorých prípadoch trvalo poznačiť vzťahy medzi ich účastníkmi. Aj z tohto dôvodu je lepšie, keď sa riešením problému stane dohoda, nie súdny príkaz.

Notár v prípade, že obe strany prejavia ochotu sa dohodnúť, vystupuje ako mediátor. To znamená nestranná osoba, ktorej jediným záujmom je pomôcť účastníkom sporu nájsť obojstranne prijateľné riešenie. Jeho úlohou nie je rozhodnúť, kto má pravdu, ale riadiť proces, na konci ktorého je dohoda. Úspešná dohoda je potvrdená spísaním notárskej zápisnice.

Mediátori sú odborníci na právo aj komunikáciu

Notár môže ako osobitnú činnosť vykonávať podľa na základe Notárskeho poriadku funkciu mediátora. Odborná príprava mediátora je zameraná na oblasť medziľudskej komunikácie, teórie konfliktov a psychologické aspekty riešenia konfliktov, ako aj na oblasť pravidiel správania mediátora. Na konci prípravy musí nový mediátor zložiť odbornú skúšku.

Print Friendly, PDF & Email