Hypotéky

Hypotekárny úver je špecifický druh úveru, vďaka ktorému si môžeme zabezpečiť vlastné bývanie, rekonštrukciu a skvalitnenie bývania. Zabezpečený je záložným právom k nehnuteľnosti a väčšinou ide o dlhodobý úver s lehotou splatnosti viac ako 5 rokov. V niektorých prípadoch vám banka môže poskytnúť úver aj s 30-ročnou dobou splatnosti, a preto by ste si pri všetkých formalitách spojených s braním úveru, mali dať naozaj veľký pozor, aby všetko bolo právne v poriadku. Narastajúci počet podvodov pri prevode nehnuteľností mal za následok novelizáciu Zákona o notároch a notárskej činnosti. Ak využijete služby notára, prevod nehnuteľnosti bude nielen rýchlejší, bezpečnejší, ale aj jednoduchší a lacnejší.

Ak bude zmluva o prevode nehnuteľnosti vyhotovená vo forme notárskej zápisnice alebo autorizovaná advokátom, správa katastra ju už bude posudzovať iba z pohľadu jej súladu s katastrálnym operátom a splnenia procesných podmienok na povolenie vkladu, čím sa konanie urýchli. Ak správa katastra nezistí rozpor s katastrálnym operátom a zistí splnenie procesných podmienok, rozhodne o návrhu na povolenie vkladu do 20 dní. V prípade zmlúv o prevode nehnuteľnosti vyhotovených vo forme notárskej zápisnice, alebo autorizovaných advokátom sa nebudú vyžadovať osvedčené podpisy účastníkov zmluvy ani ich prípadných zástupcov.

Ďalšou výhodou pri využití služieb notára je, že pri kombinácii elektronického oznámenia o zamýšľanom návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a elektronického podania notárom,  sa správny poplatok na katastri zníži zo 66 na 18 €.

Spoľahnite sa na notára

Niektoré banky ponúkajú od roku 2004 možnosť získať hypotéku aj bez notárskej zápisnice. Náhradou je bianko zmenka, ktorú vystaví banka. Stále však máte možnosť spísať zmluvy do notárskej zápisnice – výhodou je ochrana, ktorú notár poskytuje a zaručuje. V prípade, ak by vám pochybením notára pri prevode nehnuteľnosti vznikla škoda, za ktorú pri notárskej činnosti zodpovedá štát (keďže ide o škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci),  ktorý si ju neskôr od notára môže regresným spôsobom vymáhať (preto je každý notár povinne pre taký prípad povinne poistený).

Notár svoju činnosť vykonáva nestranne a nezávisle tak, aby boli rovnocenne zabezpečené práva a oprávnené záujmy všetkých účastníkov právneho úkonu. Nenadarmo platí povestné historické pravidlo, ktoré zároveň odlišuje postavenie právnických profesií keď sudca – je nad stranami, notár – je medzi stranami, poskytuje všetkým zúčastneným rovnaké postavenie a ochranu,  advokát – háji záujem tej strany, ktorá je jeho klientom.

Pri každom prevode nehnuteľností pri zmluvách, ktoré nespíše notár do notárskej zápisnice, (resp.neautorizuje advokát)je potrebnou náležitosťou každej takej zmluvy, overenie pravosti podpisu. Pri zmluvách, ktoré sú spísané do notárskej zápisnice, overenie pravosti podpisu nie je potrebné, pretože zistenie totožnosti účastníkov notárskej zápisnice vykoná pri jej spísaní samotný notár.

Na spísanie notárskej zápisnice sa väčšinou treba objednať, pre overenie podpisu stačí prísť v otváracích hodinách do notárskeho úradu.

Odmena notára za vykonanú notársku činnosť a jeho hotové výdavky , sa pohybuje v závislosti od ceny nehnuteľnosti, počtu overených podpisov a strán zápisnice. Každý si môže jednoducho zistiť odmenu notára za notársky úkon, nakoľko táto je u každého notára v SR rovnaká, pretože ju určuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti o odmenách a náhradách notárov.

Inštitút notárskej úschovy

Pre zvýšenie bezpečnosti pri prevodoch nehnuteľnosti sa často využíva inštitút notárskej úschovy.  Kupujúci môže uhradiť kúpnu cenu za nehnuteľnosť (alebo jej časť),  zložením u notára na osobitný účet notárskych úschov.  Zloženie peňazí do úschovy je možné len priamo na účet úschov (priamym vkladom alebo bankovým prevodom), zloženie hotovosti v notárskom úrade (do rúk notára) nie je možné.  Notár spíše zápisnicu o zložení peňazí do notárskej úschovy, v ktorej sú dohodnuté podmienky, za akých môže v prípade ich splnenia peniaze predávajúcemu z úschovy vydať a kupujúci aj predávajúci sa nemusia obávať, že by sa stali obeťami podvodu.

Print Friendly, PDF & Email