Valné zhromaždenie

 Všetci spoločníci a akcionári sa pravidelne stretávajú na valnom zhromaždení, ktoré je najvyšším orgánom spoločnosti. Zákon hovorí, že valné zhromaždenie sa musí konať minimálne raz za rok. Schvaľujú sa na ňom zmeny v spoločnosti, menia sa stanovy, rozhoduje sa o zmene základného imania, volia sa a odvolávajú najvyšší členovia spoločnosti, rozhoduje sa o zrušení spoločnosti, alebo zmene právnej formy. Pri niektorých právnych úkonoch a zmenách musí byť zo zákona prítomný aj notár. Je na zvážení najvyšších členov spoločnosti, či prizvú notára k úkonom pri ktorých to zákon neukladá.
Ak je zápisnica z valného zhromaždenia spísaná vo forme notárskej zápisnice, nemôže sa stať, že by bola neskôr zmenená, antidatovaná, či inak zmanipulovaná. Zápisnica bude uložená v Notárskom centrálnom registri listín, kde je bezpečne dlhodobo archivovaná.
Print Friendly, PDF & Email