Chcete sa stať prijímateľom 2% dane?

Musíte sa každoročne registrovať do Notárskeho centrálneho registra určených právnických osôb na notárskom úrade.

Tu sú ďalšie odpovede na Vaše otázky ako sa stať prijímateľom 2% dane:

Aká legislatíva usmerňuje prijímanie 2%?

Zákon o dani z príjmu č. 595/2003 Z. z v znení noviel v §50 presne opisuje všetky práva a povinnosti prijímateľa, aj daňovníka, ktorý 2% poukazuje.

Čo musím urobiť, aby som bol prijímateľom?

Ak sa organizácia chce stať prijímateľom v istom roku, tak rok predtým sa musí registrovať do zoznamu prijímateľov u notára. Registračné obdobie je každý rok od 1.9. do 15.12. Ak organizácia chce byť prijímateľom každý rok, tak každý rok musí túto registráciu absolvovať.

Kto môže byť prijímateľom?

a) občianske združenie,137)
b) nadácia,138)
c) neinvestičný fond,139)
d) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,140)
e) účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti,141)
f) organizácia s medzinárodným prvkom,142)
g) Slovenský Červený kríž,
h) subjekty výskumu a vývoja,142a)
i) Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy.
_____________
137) Zákon č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
138) Zákon č. 34/2002 Z. z.
139) Zákon č. 147/1997 Z. z.
140) Zákon č. 213/1997 Z. z. v znení zákona č. 35/2002 Z. z.
141) § 6 ods. 1 písm. h) a k) zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností.
142) Zákon č. 116/1985 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v Československej socialistickej republike v znení zákona č. 157/1989 Zb.
142a) § 7 písm. a) a b) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

a) ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,
b) podpora a rozvoj telesnej kultúry,
c) poskytovanie sociálnej pomoci,
d) zachovanie kultúrnych hodnôt,
e) podpora vzdelávania,
f) ochrana ľudských práv,
g) ochrana a tvorba životného prostredia,
h) veda a výskum,
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

Koľko stojí registrácia u notára do zoznamu príjemcov 2%?

Registrácia sa u notára vykonáva spísaním Notárskej zápisnice, ktorá osvedčuje splnenie podmienok podľa zákona. Registrácia u notára stojí cca 55 €. Jeho konkrétna výška závisí od počtu overovaných listín a požadovaného počtu odpisov.

Čo musí prijímateľ spĺňať pri registrácii?

Organizácia, ktorá chce byť prijímateľom musí byť staršia, ako jeden rok, t.j. prijímateľ vznikol najneskôr v priebehu kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa preukazuje splnenie podmienok, nemá nedoplatok na dani v deň bezprostredne nasledujúci po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania, preukáže, že nemá nedoplatok na povinnom poistnom, potvrdením príslušného orgánu, nie starším ako 30 dní a preukáže, že má zriadený účet v banke, alebo pobočke zahraničnej banky, potvrdením banky alebo pobočky zahraničnej banky, nie starším ako 30 dní a oznámi číslo tohto účtu.
Pred registráciou však odporúčame kontaktovať konkrétneho notára, ktorý vysvetlí, že aké potvrdenia a doklady sú k registrácii potrebné.

Ako si skontrolovať registráciu?

Po vykonaní registrácie sa údaje okamžite zobrazujú v zozname na stránkach notárskej komory. Preto sa odporúča zaregistrované údaje preveriť hneď po registrácii a prípadné preklepy, chyby a nedostatky okamžite hlásiť notárovi, ktorý registráciu vykonal. Odporúčame kontrolovať najmä správnosť IČO, názvu, čísla účtu, sídla a údajov, ktoré sa v priebehu predchádzajúceho roka mohli meniť.

Čo urobiť, ak sa registrované údaje zmenia počas roka?

Akonáhle sa register prijímateľov k 15.12. uzavrie a odovzdá Finančnej správe SR, vykonanie hocijakej zmeny, či opravy v zaregistrovaných údajoch nie je možné.
Odporúčame preto dôkladne si skontrolovať všetky údaje hneď po registrácii u notára.

Aké má prijímateľ povinnosti v priebehu roka?

Ak organizácia má z príjmu 2% vyššiu čiastku ako 3 320 €, je povinný do 16 mesiacov odo dňa zverejnenia ročného prehľadu prijímateľov zverejniť presnú špecifikáciu použitia prijatého podielu v Obchodnom vestníku. t.j. ak sa organizácia registrovala do zoznamu prijímateľov v roku 2011 a v roku 2012 prijala nad 3 320 €, tak do 16 mesiacov odo dňa zverejnenia ročného prehľadu prijímateľov (na stránkach Finančnej správy) musí zverejniť v Obchodnom vestníku na aký účel prijaté prostriedky minula. UPOZORŇUJEME, že do tohto termínu musí byť špecifikácia už zverejnená a nie len zaslaná na zverejnenie! Preto odporúčame špecifikáciu na zverejnenie zaslať do redakcie Obchodného vestníka s viac dňovým časovým predstihom! Upozorňujeme aj na skutočnosť, že tento termín nemusí každoročne vychádzať na 31.5. nakoľko Finančná správa nie je povinná ročný prehľad prijímateľov zverejňovať k 31.12.

Adresa, na ktorú môžu prijímatelia podielu zaplatenej dane z príjmov doručiť svoje otázky súvisiace so zverejnením špecifikácie použitia podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb v Obchodnom vestníku je: ov.mssr@justice.sk

Prijímateľ, ktorý mal z 2% príjem vyšší ako 33 000 €, je povinný najneskôr do 30 dní od prijatia tejto sumy zriadiť osobitný účet v banke, alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorom vedie len prijatie a čerpanie podielu zaplatenej dane (2%), pričom finančné prostriedky zodpovedajúce podielu zaplatenej dane prijaté v príslušnom kalendárnom roku pred uvedeným obdobím znížené o použité sumy prijímateľ prevedie na tento účet do 30 dní od povinnosti jeho zriadenia. Číslo osobitného účtu je prijímateľ povinný nahlásiť notárovi každoročne na účely osvedčenia pri preukazovaní a od založenia tohto účtu bude pre účel 2% používať len tento účet.

Čo sa stane, ak organizácia nesplní niektorú podmienku pre prijímanie 2%?

Notárska komora SR takúto organizácia nezaradí do zoznamu prijímateľov. V prípade, že organizácia sa rozhodne u notára registrovať do zoznamu prijímateľov aj napriek skutočnosti, že nespĺňa zákonom požadované kritéria, komora takúto registráciu zruší a organizáciu zo zoznamu vyradí podľa vyššie uvedeného zákona.

Ako postupovať, ak organizácia bola zo zoznamu vyradená aj napriek tomu, že všetky svoje povinnosti splnila?

Je potrebné kontaktovať Notársku komoru SR s číslom Obchodného vestníka (OV) a s číslom špecifikácie (Š) pod ktorými došlo k zverejneniu použitia prijatých prostriedkov. Zverejnenie musí obsahovať presné identifikačné údaje organizácie, rok registrácie a rok príjmu 2% a presnú špecifikáciu na aký účel boli financie použité.

Treba dodatočné zverejnenie v Obchodnom vestníku vykonať aj v prípade, že sa na túto povinnosť pozabudlo?

Odporúča sa. Zverejnenie je jediná možnosť, ako transparentne informovať darcov, ktorí 2% organizácii poskytli, že na aký účel boli financie v predchádzajúcich rokoch použité.

Dá sa proti rozhodnutiu Notárskej komory o vyradení organizácie odvolať?

Nie. Zákon nepozná takúto možnosť a nepripúšťa možnosť prijímania 2%, ak si organizácia nesplnila zákonom dané povinnosti.

Je pravda, že 2% sa v budúcnosti budú znižovať?

Podľa § 52i Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2011 daňovník, ktorý je právnickou osobou, v podaných daňových priznaniach za zdaňovacie obdobia končiace najneskôr 31. decembra 2012 až 31. decembra 2014, je oprávnený vyhlásiť v lehote na podanie týchto daňových priznaní, že podiel zaplatenej dane do výšky 1, 5 % sa má poukázať ním určeným prijímateľom podľa § 50 ods. 4, ak v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka alebo najneskôr v lehote na podanie daňového priznania daroval finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 1 % zaplatenej dane ním určeným daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, 67) na účely vymedzené v § 50 ods. 5; ak daňovník neposkytol tieto finančné prostriedky ako dar najmenej vo výške 1 % zaplatenej dane, je oprávnený vyhlásiť v daňových priznaniach v lehote na podanie týchto daňových priznaní, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom len do výšky 1 % zaplatenej dane.
Daňovník, ktorý je právnickou osobou, v podaných daňových priznaniach za zdaňovacie obdobia končiace najneskôr 31. decembra 2015 až 31. decembra 2018, je oprávnený vyhlásiť v lehote na podanie týchto daňových priznaní, že podiel zaplatenej dane do výšky 1 % sa má poukázať ním určeným prijímateľom podľa § 50 ods. 4, ak v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka alebo najneskôr v lehote na podanie daňového priznania daroval finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 1, 5 % zaplatenej dane ním určeným daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, 67) na účely vymedzené v § 50 ods. 5; ak daňovník neposkytol tieto finančné prostriedky ako dar najmenej vo výške 1, 5 % zaplatenej dane, je oprávnený vyhlásiť v daňových priznaniach v lehote na podanie týchto daňových priznaní, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom len do výšky 0, 5 % zaplatenej dane.
Daňovník, ktorý je právnickou osobou, v podaných daňových priznaniach, počnúc zdaňovacím obdobím končiacim najskôr 31. decembra 2019, je oprávnený vyhlásiť v lehote na podanie týchto daňových priznaní, že podiel zaplatenej dane do výšky 0, 5 % sa má poukázať ním určeným prijímateľom podľa § 50 ods. 4 na účely vymedzené v § 50 ods. 5.

Ak organizácia neminie všetky prijaté peniaze, musí ich vrátiť?

Áno. Ak prijímateľ nepoužije poskytnutý podiel zaplatenej dane na činnosti podľa odseku 5 najneskôr do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom mu bol podiel zaplatenej dane poukázaný, vzťahujú sa na prijímateľa ustanovenia o porušení finančnej disciplíny podľa osobitného predpisu,74) pričom je povinný podiel zaplatenej dane vrátiť správcovi dane miestne príslušnému podľa sídla prijímateľa do 90 dní odo dňa vzniku skutočnosti, s ktorou je spojená povinnosť vrátiť poskytnutý podiel zaplatenej dane.

Print Friendly, PDF & Email