Založenie spoločnosti

Rozhodli ste sa, že začnete podnikať? Naštudovali ste si všetky zákony, pozisťovali podrobnosti, a napriek tomu vás stále prekvapí niečo nové?

Ak sa nechcete so založením spoločnosti, či živnosti obrátiť na právnika, existujú tu aj iné možnosti. Prvá, riziková z hľadiska vašej neskúsenosti, je možnosť, že si všetko vybavíte sami. Druhá možnosť je, že odkúpite už založenú spoločnosť a tretia možnosť je obrátiť sa na notára.

Pri zakladaní niektorých druhov spoločností ako napríklad akciovej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným, účasť notára vyžaduje priamo zákon. Pri iných spoločnostiach je to na zvážení zúčastnených strán. Notár priamo na mieste overí totožnosť zakladajúcich osôb, čím sa bezpečnosť dohody oboch strán výrazne zvýši. Notár musí v prípade akýchkoľvek pochybností o totožnosti osoby vykonať ďalšie zisťovanie. Ak sa notárovi totožnosť overiť nepodarí, musí vyhotovenie notárskej zápisnice, alebo autorizáciu zmluvy odmietnuť a spísať o tom záznam.

S notárom ušetríte

Všade a najmä v podnikaní platí: „Čas sú peniaze.“ V prípade, ak ste sa rozhodli nájsť si pri podnikaní partnera, to platí dvojnásobne. Potrebujete viac dokumentov, platí pre vás viac zákonov. Preto by ste sa  pri zakladaní spoločných podnikov mali poradiť s notárom, v ideálnom prípade založiť spoločnosť priamo u notára. Notár má skúsenosti a vie, s akými problémami sa podnikatelia najčastejšie stretávajú. Väčšinou ide len o formálne chyby, ktoré sú ľahko odstrániteľné, ale celý zápis do obchodného registra predĺžia. Notár vám poradí, aký typ podnikania je pre vás najvhodnejší: komanditná spoločnosť, verejná obchodná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, či akciová spoločnosť?

O zápise do obchodného registra už nerozhoduje sudca v občianskom súdnom konaní, ale vyšší súdny úradník v rámci takzvanej inej činnosti súdov. Ten posudzuje len formálnu správnosť návrhu a tiež to, či podanie obsahuje všetky potrebné náležitosti. Registrové súdy sú povinné zapísať spoločnosť do obchodného registra do piatich pracovných dní od podania návrhu.

Žiadna súkromná listina neposkytuje rovnaké garancie a istoty pre účastníkov právnych vzťahov ako notárska zápisnica. Túto skutočnosť by ste mali zvážiť pri rozhodovaní s kým, na akom mieste a akým spôsobom budete riešiť svoje ďalšie možnosti založenia podnikateľskej činnosti.

Print Friendly, PDF & Email