Pôžičky

Podľa reklamy pôžičku získate rýchlo, bez ručiteľa, z pohodlia domova po telefóne, bez poplatkov, bez overovania v bankovom registri, bez potvrdenia o príjme, s možnosťou predčasného splatenia. Aká je ale niekedy realita? Úžernícke úroky, strata založenej nehnuteľnosti, neustále riziko. Notár vám poradí ako si bezpečne požičať peniaze a ako neprísť o peniaze, ak ste niekomu požičali.

Notár je nestranný arbiter

Notár (na rozdiel napr. od advokáta, ktorý zastupuje jednu zo strán)  stojí vždy „medzi stranami“ nikoho pri úkone nezvýhodňuje a každej zo strán poskytuje rovnaké bezpečie a istotu.

Najvhodnejšie je využiť služby banky a nie nebankovej spoločnosti, či priateľov a známych. V každom prípade najlepšie urobíte, ak sa zveríte do rúk notára a písomne uzatvoríte zmluvu o pôžičke.

Z právneho hľadiska Zmluvou o pôžičke veriteľ prenecháva dlžníkovi veci určené podľa druhu, najmä peniaze a dlžník sa zaväzuje po uplynutí dohodnutej doby vrátiť veci rovnakého druhu. Zmluva o pôžičke je upravená v §657 a §658 Občianskeho zákonníka.

Notár je istota

Notár v prípade ak spisuje zmluvu,  dbá na  jej  zákonnosť, súlad s dobrými mravmi a neposkytnutie pôžičky za úžernícky úrok. V prípade rizík vyplývajúcich zo zmluvy vás na ne upozorní. K žiadnej pôžičke by ste nemali pristupovať ľahkomyseľne a dopredu by ste mali zvážiť svoju situáciu.

Ako má vyzerať  zmluva o pôžičke?

Zmluva o pôžičke musí obsahovať presné označenie zmluvných strán – veriteľa a dlžníka. Presne musí definovať záväzok veriteľa, výšku úroku a termín splatnosti pôžičky. Zmluva by mala obsahovať aj prípadné zabezpečenie pôžičky a výšku úrokov z omeškania, ak dlžník nezaplatí pôžičku včas v termíne splatnosti.

Často sa stáva, že dlžník sa spolieha na dlhé prieťahy na súde a vopred ráta s tým, že veriteľovi nezaplatí. Môžete si zabezpečiť splatenie záväzku formou notárskej zápisnice, ktorá má povahu exekučného titulu. Podľa zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti §41 ods. 2 je možné vykonať exekúciu aj na podklade notárskych zápisníc, ktoré obsahujú právny záväzok a v ktorých je vyznačená oprávnená a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia. Dlžník v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou vopred súhlasí a veriteľ dosiahne rýchlejšie splatenie nevymožiteľnej pôžičky.

Odporúčame vám, aby ste peniaze požičali dlžníkovi tak, že mu ich pošlete prevodným príkazom na bankový účet alebo ich vložíte na účet dlžníka v hotovosti v banke. V rukách tak budete mať doklad o tom, že ste peniaze skutočne požičali.

Zánik zmluvy

Zmluva o pôžičke zaniká vydaním potvrdenia o splatení záväzku.

Print Friendly, PDF & Email