Aká je odmena notára?

Odmena notára aj príplatky sú presne dané. Znamená to, že je jedno kde na Slovensku notár pôsobí, ceny za úkony musia byť rovnaké. Rozdiel je len o prístupe a osobnosti notára. 

Odmena notára za vykonanú notársku činnosť a jeho hotové výdavky, sa pohybuje v závislosti od ceny nehnuteľnosti, počtu overených podpisov a strán notárskej zápisnice.

V zmysle Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z.z. o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov:

Položka A:

Za spísanie notárskej zápisnice vrátane vydania osvedčeného odpisu notárskej zápisnice:

1. Ak ide o zmluvu alebo o jednostranný právny úkon okrem bodu 2, alebo o osvedčenie iných skutkových dejov, alebo osvedčenie o vyhlásení

 • z prvých 3 319,39 € základu ………. 1 %
 • z presahujúcej sumy až do 16 596,96 € základu ………. 0,7 %
 • z presahujúcej sumy až do 33 193,92 € základu ………. 0,5 %
 • z presahujúcej sumy až do 99 581,76 € základu ………. 0,3 %
 • z presahujúcej sumy až do 663 878,38 € základu ………. 0,1 %
 • z presahujúcej sumy až do 1 659 695,94 € ………. 0,05 %
 • najmenej ………. 16,60 €
 • suma nad 1 659 695,94 € sa do základu nezapočítava
 • ak nemožno základ určiť alebo ak ho možno určiť len s nepomernými ťažkosťami ………. 66,39 €

2. Ak ide o závet alebo listinu o vydedení alebo o odvolanie týchto úkonov ………. 26,56 €

3. Za spísanie závetu, ktorý obsahuje zároveň ustanovenie o vydedení ………. 49,79 €

4. Ak ide o osvedčenie o priebehu valných zhromaždení a schôdzí právnických osôb ………. 165,97 €

5. Ak ide o osvedčenie o predložení listiny alebo osvedčenie, že je niekto nažive ………. 13,28 €

6. Za zistenie totožnosti pri predchádzajúcich úkonoch za každú osobu, ktorej totožnosť sa zisťuje ………. 1,33 €

7. Za spísanie osvedčenia o vykonaní zápisu do Notárskeho centrálneho registra určených právnických osôb ………. 23,24 €

8. Ak ide o osvedčenie osobných údajov na účely elektronického konania vo veciach obchodného registra podľa osobitných predpisov ………. 13,28 €

Položka B:

1. Za spísanie pokračovania v notárskej zápisnici ………. 16,60 €

2. Za zistenie totožnosti pri predchádzajúcom úkone za každú osobu, ktorej totožnosť sa zisťuje ………. 1,33 €

Položka C:

1. Za osvedčenie zhody odpisu alebo fotokópie s listinou vrátane osvedčenia listinnej podoby elektronického odpisu údajov z informačných systémov verejnej správy za každú, aj začatú stranu listiny, ktorej odpis alebo fotokópia sa osvedčuje ………. 1,33 €

2. Ak ide o osvedčenie zhody odpisu alebo fotokópie listiny, ktorá má vzťah k cudzine, za každú, aj začatú stranu listiny, ktorej odpis alebo fotokópia sa osvedčuje ………. 2,66 €

3. Za osvedčenie pravosti podpisu jednej osoby na listine alebo jej rovnopise, za každý podpis ………. 1,99 €

Položka D:

1. Za úhrn úkonov potrebných na protestáciu zmenky, alebo iného rubopisom prevoditelného cenného papiera, za každý protestovaný papier    

 • z prvých 3 319,39 € základu ………. 1 %   
 • z presahujúcej sumy až do 16 596,96 € základu ………. 0,5 %
 • z presahujúcej sumy až do 33 193,92 € základu ………. 0,3 %
 • z presahujúcej sumy až do 99 581,76 € základu ………. 0,1 %
 • z presahujúcej sumy až do 663 878,38 € základu ………. 0,05 %
 • najmenej ………. 66,39 €
 • suma nad 663 878,38 € sa do základu nezapočítava

2. Za vyhotovenie odpisu, alebo výpisu z protestovanej listiny alebo knihy protestov ………. 16,60 €

Položka E:

Za prijatie do úschovy:

1. Ak ide o listinu ………. 26,56 €

2. Ak ide o cenný papier alebo o peniaze     

 • pri základe nepresahujúcom sumu 3 319,39 € ………. 23,24 €
 • pri základe nad 3 319,39 € do 16 596,96 € vrátane ………. 49,79 €
 • pri základe nad 16 596,96 € do 33 193,92 € vrátane ………. 99,58 €
 • pri základe nad 33 193,92 € do 331 939,19 € vrátane ………. 165,97 €
 • pri základe presahujúcom sumu 331 939,19 € ………. 331,94 €
 • ak nemožno základ určiť, alebo ak ho možno určiť len s nepomernými ťažkosťami ………. 33,19 €

Položka F:

1. Za nahliadnutie do spisov oprávnenými osobami za každú, aj začatú hodinu ………. 1 €

2. Za zaslanie spisu inému notárovi, aby žiadateľ doň nahliadol ………. 3,32 €

Položka G: 

1. Za vydanie výpisu z notárskej zápisnice alebo ďalšieho osvedčenia odpisu notárskej zápisnice za každú, aj začatú stranu vydaného textu ………. 1,99 €

Položka H:

1. Za vydanie odpisu notárskej zápisnice za každú, aj začatú stranu vydaného textu ………. 1,99 €

Položka I:

1. Za vydanie potvrdenia o skutočnostiach známych zo spisov ………. 3,32 €

Položka J:

1. Za registráciu záložného práva v Notárskom centrálnom registri záložných práv z ceny zabezpečovanej pohľadávky

 • pri základe nepresahujúcom sumu 3 319,39 € ………. 33,19 €
 • pri základe nad 3 319,39 € do 16 596,96 € vrátane ………. 49,79 €
 • pri základe nad 16 596,96 € do 33 193,92 € vrátane ………. 82,98 €
 • pri základe nad 33 193,92 € do 331 939,19 € vrátane ………. 116,18 €
 • pri základe presahujúcom sumu 331 939,19 € ………. 182,57 €
 • ak nemožno základ určiť alebo ak ho možno určiť len s nepomernými ťažkosťami ………. 33,19 €

2. Za zápis poznámky, výmazu alebo ďalších skutočností, ktoré ustanovuje zákon, do Notárskeho centrálneho registra záložných práv ………. 16,60 €

3. Za vyhľadávanie a vydanie potvrdenia z Notárskeho centrálneho registra záložných práv na jedného záložného dlžníka ………. 3,32 €

Položka K:

1. Za registráciu každého oznámenia v Notárskom centrálnom registri dražieb ………. 16,60 €

2. Za registráciu zmeny údajov v Notárskom centrálnom registri dražieb ………. 9,96 €

Položka L:

1. Za uloženie textu notárskej zápisnice do Notárskeho centrálneho archívu listín za každú, aj začatú stranu uloženého textu ………. 1,33 €

2. Za uloženie prvopisu listiny a za registráciu zmeny doby uloženia prvopisu listiny do Notárskeho centrálneho archívu listín za každú, aj začatú stranu uloženého textu

 • na dobu od štrnástich dní do troch mesiacov ………. 1,99 €
 • na dobu od troch mesiacov do šiestich mesiacov ………. 2,66 €
 • na dobu od šiestich mesiacov do jedného roka ………. 3,32 €
 • na dobu od jedného roka do troch rokov ………. 3,98 €
 • na dobu neurčitú ………. 4,65 €

3. Za registráciu zmeny podmienok uloženia prvopisu listiny do Notárskeho centrálneho archívu listín ………. 6,64 €

4. Za výmaz prvopisu listiny z Notárskeho centrálneho archívu listín ………. 6,64 €

Položka M:

1. Za vykonávanie správy majetku patrí odmena vo výške 10 % hrubého ročného príjmu zo spravovaného majetku. V prípade, ak zo spravovaného majetku neplynie žiaden príjem, môže byť odmena dohodnutá v zmluve
.

Print Friendly, PDF & Email