Likvidácia spoločnosti

Na začiatku podnikania sú podnikatelia plní entuziazmu a nadšenia. V prípade, ak sa im nedarí tak, ako si zo začiatku predstavovali a stretnú sa s problémami, môže ich to znechutiť a aj z tohto dôvodu sa rozhodnú podnikanie ukončiť. Aj v takýchto prípadoch si však musia splniť zákonné povinnosti a podnikanie ukončiť v súlade so zákonom.

Ak nechcete veľa investovať a obracať sa s celou záležitosťou na právnickú kanceláriu, najvhodnejšia bude pre Vás návšteva notárskeho úradu. Získate istotu, že ste si s odbornou pomocou notára splnili všetky povinnosti a nemusíte sa obávať, že o niekoľko rokov vám príde doporučený list s nedoplatkom od štátnej inštitúcie, či veriteľa.

Nezabudnite, že podnikateľ – fyzická osoba zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom a to aj po skončení podnikateľskej činnosti. Majiteľ spoločnosti s ručením obmedzeným  ručí len do výšky svojho základného imania. Pri likvidácii musíte zdokladovať, že s r.o. nevlastní žiaden majetok, nemá záväzky voči daňovému úradu, Sociálnej poisťovni a ani zdravotným poisťovniam.

Ako zlikvidovať spoločnosť

Existujú tri možnosti, ako spoločnosť zlikvidovať a nevyhlásiť konkurz. Môžete predať svoj obchodný podiel, sfúzovať s inou spoločnosťou podľa §69 Obchodného zákonníka, alebo v poslednom rade prichádza do úvahy definitívna likvidácia spoločnosti podľa §70 až 75 Obchodného zákonníka. Najrýchlejší a najjednoduchší spôsob je predaj obchodného podielu tretej osobe. O nezadlženú a právne fungujúcu spoločnosť býva na trhu záujem. Potenciálny nový majiteľ pri takomto spôsobe nadobudnutia ušetrí na poplatkoch a aj čas. Rizikom sú skryté dlhy nezanesené v účtovníctve firmy.

Likvidácia bezpečne

Ak má spoločnosť s r.o. jediného spoločníka, je v nej iba jeden obchodný podiel. Ak ten prevediete na základe zmluvy o prevode obchodného podielu, firma ako právny subjekt zostane ďalej existovať pod tým istým identifikačným číslom, zmení sa len jej vlastník. Najvhodnejšie je spolu s majiteľom zmeniť aj sídlo firmy a jej obchodné meno. Urobiť tak môžete po rozhodnutí Valného zhromaždenia, z ktorého by mala byť spísaná notárska zápisnica. Zmluva o prevode obchodného podielu podlieha §115 Obchodného zákonníka. Musí mať písomnú formu, podpisy oboch strán musia byť overené na notárskom úrade a nový spoločník musí vyhlásiť, že pristupuje k spoločenskej zmluve. Do 90 dní po skončení likvidácie likvidátor podá návrh na výmaz spoločnosti z obchodného registra. Za výmaz spoločnosti z ručením obmedzeným z obchodného registra sa platí súdny poplatok určený cenníkom.

Print Friendly, PDF & Email