Elektronický kataster

Kataster nehnuteľností je najkomplikovanejším slovenským registrom, ktorý obsahuje vyše 70 milión informácií. Eviduje všetky nehnuteľnosti na území SR. Formálna stránka publicity katastra spočíva v informovaní o tom, o akú nehnuteľnosť ide, v prípade pozemku aké je parcelné číslo pozemku, aká je jeho výmera, a aká je kultúra pozemku. Pokiaľ vstupujete do právnych vzťahov ohľadom nehnuteľností a dôverujete údajom zapísaným v katastri, najmä čo sa týka vlastníctva, mali by ste byť chránený. Napriek tomu, že ide o verejný register, náš právny poriadok ale hovorí, že údaje zapísané v katastri sú platné, pokiaľ sa nepreukáže opak. A tu môže vzniknúť problém, ak sa neobrátite na odborníkov – notárov. Pomôže vám kompenzovať medzeru v právnom systéme a eliminovať priestor na podvody.

Bezpečnosť právnych transakcií

Ak sa pri komunikácii s Úradom geodézie, kartografie a katastra SR obrátite na notára, získate istotu. Notár prešetrí vlastnícke pomery k nehnuteľnosti, bude zodpovedať za preukázanie totožnosti účastníkov, vypracuje bezchybný právny úkon a zabezpečí pre účastníkov zápis v evidencii nehnuteľností. Vďaka spisovaniu právnych transakcií vo forme notárskych zápisníc sa posilní bezpečnosť a istota pri katastrálnych konaniach. Notár má právomoc a zároveň povinnosť zistiť totožnosť účastníka konania. Ak napriek prešetreniu totožnosti dôjde k zneužitiu a vzniku škody, je účastník chránený a môže si uplatniť náhradu škody voči štátu.

Právna istota

V prípade, že zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti bude spísaná notárom vo forme notárskej zápisnice a zaslaná na vklad do katastra nehnuteľností, zmluvným stranám to zaručuje právnu istotu. Notár môže zabezpečiť istenie finančných prostriedkov prostredníctvom notárskej úschovy peňazí tak, aby kúpna cena bola predávajúcemu vyplatená až po tom, ako bude nehnuteľnosť zapísaná v katastri na nového vlastníka.

Notár zodpovedá za správnosť vyhotovenej zmluvy. V prípade pochybenia a vzniku škody je notár poistený a zaisťuje návratnosť finančných prostriedkov cez inštitút náhrady škody. Notár je povinný oznámiť účastníkom zmluvy o prevode nehnuteľností výšku svojho poistného krytia a poisťovňu, v ktorej je poistený pre prípad škody v súvislosti s vyhotovením notárskej zápisnice.

Zrýchlenie a zjednodušenie zápisu do katastra nehnuteľností

Notár sa postará o kompletný vklad do katastra. Ak spíše zmluvu o prevode nehnuteľnosti, správa katastra sa sústredí už len na súladnosť zmluvy s katastrálnym operátom a neskúma občianskoprávne aspekty zmluvy, pričom správy katastra tento ušetrený čas využijú na rýchlejšie povolenie vkladu. To znamená, že do 20 dní budete mať nehnuteľnosť zavkladovanú za 66 €. Doterajšia právna úprava rátala s povolením vkladu za poplatok 66 € za 30 dní a za poplatok 265,50 € za 15 dní.

Notár a zaručený elektronický podpis (ZEP)

Každý notár má zaručený elektronický podpis, na základe ktorého môže s orgánom verejnej správy komunikovať v rámci preverenej, zabezpečenej a dôveryhodnej elektronickej komunikácie. Notár je verejným činiteľom, výkon notárskej činnosti je výkonom verejnej moci. Štát plní úlohy na úseku výkonu spravodlivosti a v rámci tejto úlohy je notár nositeľom právnej prevencie. V prípade podania návrhu na vklad do katastra elektronicky zákon umožňuje znížiť správny poplatok z návrhu na vklad zo 66 €  na 18 €. Tým za každý úkon zabezpečia svojim klientom úsporu vo výške 48 €.

Print Friendly, PDF & Email